ABOUT

The Pillars EDU

Objective

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดทำทั้ง Video Content และเนื้อหารูปแบบ Always on รวมถึงการออกแบบ Key Visual และ Artwork เพื่อสร้างการรับรู้ให้ตรงกลุ่มนักศึกษา/ มัธยม ที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับการกวดวิชา

Overall

แคมเปญที่ตอบโจทย์นักศึกษาหรือกลุ่มนักเรียนที่สนใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเนื้อหาที่เป็นผลประโยชน์ต่อการเรียน การสอบ โปรโมชั่นหรือการประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการสอบ โดยสถาบันกวดวิชาเพียบพร้อมไปด้วยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่พร้อมถ่ายทอดเทคนิคและการเรียนรู้สู่นักศึกษา/ นักเรียนมัธยม RISE จึงถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น ทั้งจุดเด่นของ The Pillars ที่เพียบพร้อมไปด้วยครูผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแก้ปัญหาและคลายข้อสงสัยในการเรียนการสอนนั้นๆ รวมถึงเทคนิค และการเตรียมตัวต่างๆ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Process

RISE สร้างสรรค์และออกแบบเนื้อหาโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจัดทำในรูปแบบวิดีโอ จากการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Insight ผ่านกลุ่มผู้เรียน ที่แบ่งปันและเล่าประสบการณ์การเรียนการสอนของ The Pillars เพื่อให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายในหัวข้อต่างๆ รวมถึงการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบภาพหรือกราฟิก ที่สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร เทคนิค/ ความรู้ รวมถึงการประกาศที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน/ การสอบ RISE จึงถ่ายทอดเนื้อหาจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ให้ต่อยอดธุรกิจและเพิ่มยอดขายประสิทธิภาพ