ABOUT

SRITRA LIMITED PARTNERSHIP

Objective

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ SRITRA องค์กรที่เชี่ยวชาญในงานตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายจราจร

Overall

SRITRA เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในงานจราจรและการทำป้ายสัญญาณต่างๆ ที่มีประสบการร์มากกว่า 40 ปี ซึ่งได้ร่วมงานในโครงการใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรุงเทพมหานคร มีทั้งสินค้างานช่างและบริการ ตีเส้น ลบเส้น และผลิตป้ายจราจร มากมาย

Process

RISE Creative Space ได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ของ SRITRA ไม่ว่าจะเป็นการวาง UI, Graphic, และ Copy ให้หน้าตาของเว็บไซต์ดูเป็นมิตรกับผู้ใช้ ที่เข้าถึงง่าย เป็นระเบียบ อีกทั้งยังขับเน้น Branding ของ SRITRA ให้สะดุดผู้ใช้ และแสดงให้เห็นถึงผลงาน รวมไปถึงศักยภาพของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการก่อสร้างและงานจราจร